shadow

歷代法王噶瑪巴簡要祈請文

歷代法王噶瑪巴簡要祈請文   〈藏文與中文下載,PDF格式,法本形式〉

 

未來第六佛名號獅吼 無量化身遍護一切界
實修傳承唯一大法王 杜松虔巴足下誠祈請(第一世噶瑪巴)
 
自證本尊法界盡歸服 調伏傲慢蒙古外道王
水火諸毒鬼神皆能摧 噶瑪巴希足下誠祈請(第二世噶瑪巴)
 
著作等身廣釋顯密論 為諸眾生開示正法要
具大成就令法得弘傳 讓炯多傑足下誠祈請(第三世噶瑪巴)
 
調馴諸趣以種種語言 了知離邊對治諸邪見
究極實相聖諦本性證 若佩多傑足下誠祈請(第四世噶瑪巴)
 
見者起信具足佛相好 三界友情上師如來尊
善緣所求殊勝成就得 德新謝巴足下誠祈請(第五世噶瑪巴)
 
親證本尊空行口訣獲 禁行神變各種莊嚴具
威德降伏外道人天師 通瓦敦殿足下誠祈請(第六世噶瑪巴)
 
調伏欺誑邪惡及黨羽 廣闊無上三寶佛塔建
獲得成就弟子遍法界 確札嘉措足下誠祈請(第七世噶瑪巴)
 
所知如法辨才無障礙 解說經典精義離怖畏
威儀適度從無懈怠生 米覺多傑足下誠祈請(第八世噶瑪巴)
 
輾轉無量悲力大自在 不變金剛身語意顯現
引導人間來去大法王 旺秋多傑足下誠祈請(第九世噶瑪巴)
 
饒益上中下之三士道 殊勝化身指點諸教法
見聞正量利生宏法作 確映多傑足下誠祈請(第十世噶瑪巴)
 
隨順我等徒眾示神變 依劫轉世大悲色化身
憶禱剎那賜予大加持 耶謝多傑足下誠祈請(第十一世噶瑪巴)
 
大樂法性形相無別身 深明無二了悟大圓智
無明慧炬唯一眾生眷 蔣秋多傑足下誠祈請(第十二世噶瑪巴)
 
漏垢之形似如天魔軍 如是黑暗金剛妙智破
慧日威光摧毀盡無餘 堆督多傑足下誠祈請(第十三世噶瑪巴)
 
善巧方便妙智難思議 不壞金剛如是等持定
同體大悲法王救世主 特秋多傑足下誠祈請(第十四世噶瑪巴)
 
無邊諸王僧伽解脫之 事業功德無遺唯要法
雪國依怙法王噶瑪巴 卡洽多傑足下誠祈請(第十五世噶瑪巴)
 
實證諸法本性無繆誤 依觀照見大圓鏡妙智
眾生憶念賜喜慶吉祥 日佩多傑足下誠祈請(第十六世噶瑪巴)
 
清涼境域正法之傳規 再次重披弘揚之鎧甲
為成如此心願而降生 鄔金欽列多傑誠祈請(第十七世噶瑪巴)
 
無上佛法一切無垢淨 無邊功德圓證成就法
解說成辦清淨遍弘傳 噶瑪巴尊聖意祈圓證(歷代噶瑪巴)
 
今生來世代代一切之 三世諸佛一切事業者
噶瑪巴尊恆常而攝受 菩提道愉悅行願修習
 
一切增長護持無上士 黑帽寶冠唯一持有者
本尊心要具德極樂界 願勝樂金剛慈悲攝受
 
如是增長善業無錯亂 觀想諸佛忿怒尊壇城
般若蓮花甘露水喝飲 如來果位自身願得證

 

此祈求歷代光榮噶瑪巴尊聖之祈請文,係依第八世噶瑪巴米覺多傑所著法本而寫。餘則分別由其後各位噶瑪巴住世之時而增添於後。